Sprawdź wysokość składki online

Ubezpieczenie fotowoltaiki

Pełne ubezpieczenie

Ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej

Urządzenia mogą być zainstalowanie na budynku mieszkalnym, gospodarczym lub na budowli.

 
Ubezpieczamy instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne:
 
 • kompletne i gotowe do pracy. tzn takie , które po pozytywnym zakończeniu testów próbnych i rozruchu mogą zostać uruchomione  lub są uruchomione zgodnie z wymaganą dokumentacją potwierdzającą gotowość do użycia.
 • znajdujące się poza strefą wybrzeża morskiego lub strefą przepływów wezbrań powodziowych

Zakres ubezpieczenia:

 • 18 zdarzeń losowych – dewastacja, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan (16m/s), lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia (do 100% sumy ubezpieczenia – szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, upadek statku powietrznego, wandalizm (do 100% sumy ubezpieczenia), zapadanie się ziemi, zalanie ( w tym deszcz nawalny)
 • zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami losowymi
 • utrata lub zaginięcie instalacji wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem , rozboju lub dewastacji ( w tym przypadku zdarzenie musi być zgłoszone na policję)

Ważne informacje:

 • istnieje możliwość ustanowienia cesji na bank – kiedy instalacja jest przedmiotem kredytu
 • ubezpieczonym może być instytucja finansująca instalację np. Urząd Gminy
 • w razie wystąpienia szkody ochroną objęte są – ponad sumę ubezpieczenia  – uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (włączając koszty rozbiórki i demontażu niezdatnych do użytku elementów , ich wywóz, składowanie lub utylizację oraz niezbędne w procesie naprawy przedmiotów dotkniętych szkodą koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonych przedmiotów) do 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10 000 zł
 • ochrona obejmuje koszty związane z postępem technologicznym do 20% wartości szkody na każde zdarzenie ( w razie szkody wypłata uwzględnia części zamienne możliwie zbliżonego rodzaju i jakości do uszkodzonych)
 • możliwość wykupienia franszyzy
 • do skalkulowania składki ubezpieczeniowej wystarczy podanie wartości instalacji

Sprawdź wysokość składki online i ubezpiecz swoją fotowoltaikę.

Przewiń do góry